Archive for the Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich Category

ZMIESZCZENIE CAŁOŚCI

Gdy niezależne od autora ograniczenia wydawnicze postawiły go w sytuacji zmieszczenia całoś­ci w piętnastu arkuszach, za właściwe uznano skrócić właśnie ten rozdział, aby zyskać więcej miejsca dla tematu zasadniczego. W wy­niku tego zabiegu pierwszy rnzdział ostał się w szczątkowym kształcie. Zawiera tylko chronologiczny wykaz tytułów będących ty­godnikami, omawia ogólnie tygodniki oraz systemy informowania. Pomija wszakże wiele spraw istotnych, które w tej części powinny się znaleźć. Niedostatki rozdziału pierwszego po części zrekompenso­wano w następnym obficie, cytując i omawiając wypowiedzi odnoszące się do publikacii, drukarń, księgarń czy bibliotek. 

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

NAJOBSZERNIEJSZY

Rolę spełnia m.in. dlatego, że jako najobszerniejszy prezentuje gatunki pisarskie i treści informacyjne na temat podstawowy niniej­szej pracy. Składa się on z kilkunastu podrozdziałów, z których każdy, oprócz ostatniego, poświęcony jest jednemu z najczęściej stosowanych w informowaniu gatunków pisarskich, jak: artykuł, no­tatka, ogłoszenie, streszczenie, spis treści, list, sprawozdanie, przegląd, zestawienie opisów, życiorys, pamiętnik, recenzja, słow­nik, sprostowanie. W podrozdziale ostatnim omówiono kilka innych form przekazywania informacji o publikacjach, uwzględniając m.in. humoreskę, wiersz dydaktyczny, epitafium, krakowiaka, mapę, ilus­trację z tekstem oraz niesamoistne piśmienniczo formy przekazu wia­domości. Zaopatrzony został w znaczną ilość przypi­sów głównie odwołujących się do publikacji zawartych w tygodnikach i dokumentujących przedmiot i źródła niniejszej pracy.


Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

MIANEM TYGODNIKÓW

Nie potwier­dzają jednak wyzyskania wielu innych publikacji oraz rękopisów, z których autor niewątpliwie korzystał zarówno w drugim rozdziale,jak i w innych częściach rozprawy, gdyż z uwagi na ograniczoną objętość i dla uniknięcia powtórzeń wybór tych materiałów uwzględniono w za­łączonej literaturze przedmiotu rozdzielonej na 1. bibliografie, dru­kowane i nie drukowane katalogi biblioteczne i centralne prasy, encykolpedie, słowniki, syntezy historyczne, historycznoliterackie i historycznopra”owe, monografie oraz 2. wszelkie artykuły i dzieła, z których autor czerpał podstawowy zasób wiedzy o prasie i gatunkach pisarskich. Dzięki informacjom zawartym w nie wykazanych informato­rach udało się ajtorowi sporządzić wyjściową listę tytułów,określa­nych niekiedy mianem tygodników. 

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

W DRODZE POSZUKIWAŃ

W drodze poszukiwań głównie w bi­bliotekach naukowych i archiwach Krakowa, Warszawy i Wrocławia oraz analizie zachowanych i odnalezionych choćby w szczątkowej postaci egzemplarzy wspomniana lista bardzo się zmieniła. Wiele tytułów trze­ba było skreślić, a sporo innych dopisać. W wyniku bardzo mozolnej weryfikacji pierwotnego zestawienia udało się autorowi sporządzić jak dotąd najkompletniejszy wykaz wydawnictw periodycznych, które choćby jednym numerem zaznaczyły swoją przynależność do tygodników w najściślejszym rozumieniu terminu. Pominięto w nim natomiast pary dwutygodników ukazujących się przemiennie pod dwoma różnymi tytułami, periodyki regularnie emitowane co osiem dni, jak tarnow­skie Zdrojowiska (1890), krakowski Sport (1891) czy lwowska Gazeta Sportowa (1900-1901). 

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

UWZGLĘDNIONE W REJESTRZE

Ostatnia wprawdzie ukazywała się podobnie jak tygodniki cztery razy na miesiąc, ale nie co tydzień, lecz w ozna­czonych dniach miesiąca ,’tj. 1, 8, 15 i 23 w przypadku Sportu i 1, 8, 16 i 24 w przypadku Gazety Sportowej. W rejestrze uwzględniono wyłącznie tygodniki polskojęzyczne oraz dwujęzyczne,gdy jednym z u- żytych języków był język polski, nawet jeżeli te czasopisma nie by­ły wydawane przez Polaków lub dla Polaków, o ile ukazywały się na obszarze Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej. Świadomie pomi­nięto, jako nie interesujące w tym przypadku, tygodniki polsko­języczne Bukowiny i Śląska Cieszyńskiego, oraz tygodniki mniejszości narodowych w języku niemieckim, ruskim (ukraińskim) czy żydowskim. 

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

NOWE USTALENIA I WNIOSKI

Przeprowadzone badania doprowadziły do szeregu zupełnie., nowych ustaleń oraz wniosków. Niektóre z nich zebrano w bardzo krótkim zakończeniu. Ich znaczenie uwydatniłoby umieszczenie w pracy szcze­gółowego! i obszernego stanu badań nad tygodnikami galicyjskimi lat 1772-1900 oraz zawartymi w nich informacjami o kiążce i prasie, lecz ze względów wydawniczych”limitujących objętość pracy”, autor nie podjął tego tematu, licząc na wyrozumiałość czytelników zna­jących nie tylko osiągnięcia, ale i niedostatki dotychczasowych badań nad prasą zaboru austriackiego.  Dziesięć lat potrzebowały ziemie polskie zagarnięte przez Au­strię, by otrząsnąć się z porażenia na tyle, iżby dać temu wyraz, m.in. w tygodniowych publikacjach.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.