Archive for the Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich Category

WYDAWANIE MINIMALNEJ ILOŚCI

Wydawanie minimalnej ilości zezwoleń na otwieranie dru­karni, księgarni, wydawnictw, bibliotek czy innych instytucji mogą­cych służyć rozwojowi rodzimej kultury okupowanego kraju. Wybór okresu 1772-1900 okazuje się użyteczny metodologicznie, gdyż poz­wala uchwycić niektóre zjawiska charakterystyczne dla rozwijającej się prasy galicyjskiej w związku ze zmieniającymi się uwarunkowa­niami politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi. Bez wątpienia celowe i wielce użyteczne byłoby uwzględnienie tygodników wydawanych w Galicji lat 1901-1918. Niestety, autor zda­je sobie sprawę z mnogości tygodników tego okresu i trudności ich zinwentaryzowania, nie mówiąc już o ich przebadaniu. Ograniczył się zatem do tygodników emitowanych w warunkach panujących przed upły­wem XIX stulecia, bardzo różniących się od tego, co wyciskało pięt­no na< wydawnictwach periodycznych przedniepodległościowych lat XX w.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

GRANICE DZIEJOWE PRASY

Ponadto autor uważa, iż przyjęcie granicy roku 1905 lub 1914 czy 1918 albo jeszcze innego byłoby nie mniej sztuczne i przypadkowe, a chyba trudniejsze do usprawiedliwienia, choć miałoby za sobą zwy~ czaj panujący od pewnego czasu. Autor niniejszego opracowania wychodzi z założenia, źe granice dziejowe prasy, a więc i tygodników, wyznaczają fakty i zjawiska stanowiące o nich, a między innymi u- stawy prasowe, określające normy istnienia i funkcjonowania, Bez wątpienia rok 1772, jako rok zagarnięcia ziem polskich przez Au­strię i wprowadzenia zupełnie innego i obcego Polakom galicyjskim porządku prawnego jest datą przełomową również w odniesieniu do prasy.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

NOWE REGULACJE PRAWNE

Taką datą w żadnym wypadku nie był i być nie może rok odzys­kania nepodległości, tj 191B, gdyż z nim nie weszły w życie nowe regulacje prawne w odniesieniu do interesującego nas zjawiska. Po 1918 roku na obszarze byłej Galicji i Lodomerii nadal obowiązywało to samo prawo prasowe, co i za czasów austriackich. Wreszcie autora rozprawy interesuje nie historia prasy sama w sobie, lecz rozwój procesu informowania o książce i prasie jako składniku społecznej komunikacji i kultury. A tymi zdaje się rządzą nie tyle rewolucje i wojny, co inne czynniki.W tym miejscu wypada choćby najogólniej określić, w jakim zna­czeniu zamierzamy używać tak istotnych dla przedmiotu terminów, jak informacja, książka i prasa.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

POCZUCIE JĘZYKOWE

Otóż przez informację będziemy rozumie­ to wszystko, co w powszechnym i najogólniejszym poczuciu języko­wym może być i bywa nazywane wiadomością, powiadamianiem, serwisem informacyjnym, rodzajem lub gatunkiem dziennikarskim, formą, sys­temem, wytworem złożonej działalności, mającej na celu gromadzenie, tworzenie, przetwarzanie, przekazywanie i rozpowszechnianie wszel­kich wypowiedzi językowych i pozajęzykowych, a mających na celu udostępnienie rzeszom odbiorców prawdziwych bądź nawet fałszywych przekazów o rzeczywistości. Ograniczenie zakresu znaczeniowego ter­minu informacji do jednego z kilku wiązanych z nim znaczeń auto­matycznie usunęłoby z pola badań procesy i fakty, bez których na­prawdę nie można byłoby mówić o informacji.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

RODZAJ DZIENNIKARSKI

  1. Nie zawsze i nie dla wszystkich informacja to tylko i wyłącznie tzw. rodzaj dziennikarski na podobieństwo rodzaju literackiego. Nie zawsze i nie dla wszyst­kich informacja to tylko wyłącznie gatunek dziennikarski, analogicz­ny do gatunku literackiego w teorii literatury. Z podobnych względów nie byłoby celowe .zawężanie pojęcia książ­ki czy prasy,zwłaszcza że nie tylko w mowie potocznej, ale nawet na gruncie blbliologii, prasoznawstwa i w ogóle nauki daleko jesz­cze do precyzyjnego i jednoznacznego ich używania.  Jest jeszcze jeden ważny powód przyjęcia takiego a nie innego rozumienia wyra­zów. Podniesiony w niniejszym opracowaniu problem nie jest wyłącz­nie zagadnieniem bibliologicznym,, prasoznawczym czy historycznym.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

WSZYSTKIE PROCESY

Wydaje się, że nie mniej ważnym jest dla nauki o informacji nauko­wej oraz innych dyscyplin. Niniejsza dysertacja przede wszystkim przedstawia wyniki badań nad formami i sposobami przekazywania wszelkich wiadomości związa­nych z szeroko rozumianą książką i prasą, a więc faktami i’działa­niami składającymi się na wszystkie procesy bibliologiczne i praso­we, zwane wytwarzaniem, rozpowszechnianiem i udostępnianiem. Ponie­waż owe formy, gatunki piśmiennicze i sposoby będące systemami in­formacyjnymi funkcjonowały w określonym typie wydawnictwa periodycz­nego, w pierwszym rzędzie należało ten rodzaj publikacji możliwie wszechstronnie i wyczerpująco omówić. Temu zagadnieniu w pierwot­nym zamyśle i częściowej realizacji poświęcony był rozdział pierw­szy, zajmujący około pięciu arkuszy. 

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.