Archive for the Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich Category

TYGODNIK

Przede wszystkim tygodnik nie jest zwykłym wytworem gazeciarskim.Wie znała go starożytność, średniowiecze ani odrodzenie, któ­re wszakże posiadały pierwociny prasowe w postaci ogłoszeń, jak acta populi et urbis, acta senatus czy acta diurna. Tygodnik bowiem jest wytworem czasów nowszych. Od niego bierze początek tzw. prasa periodyczna w ogóle, tzn. wydawnictwa ciągłe ukazujące się regular­nie w stałych odstępach czasowych. Tygodnik od samego początku był pierwszym wydawnictwem periodycznym o szczególnym znaczeniu,podob­no pierwszym tygodnikiem była „Gazette” wydawana w Paryżu od 30 maja 1631 r. przez Teofrasta Renaudot, również dzieje polskiej pra­sy periodycznej zaczynają się od tygodnika. 

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

REDAGOWANIE I WYDAWANIE

Najpierw w latach 1646- -1660 Hieronim Pinocci opracowywał i wydawał z przerwami cotygodnio­wy rękopiśmienny biuletyn w języku polskim i włoskim, a następnie redagował i wydawał drukowany z prawdziwego zdarzenia tygodnik pt. „Merkuriusz Polski , Dzieje Wszystkiego świata w Sobie Zamykający dlaInformacyjej Pospolitej” (Kraków 3 I – V, potem Warszawa 14 V 22 VII 1661).Od początku prasy periodycznej tygodniki odgrywały bardzo po­ważną rolę w życiu wszystkich społeczeństw ucywilizowanych,^ a w o- kresie XIX w., w dobie szczególnego rozkwitu prasy, tygodniki swej pozycji nie utraciły. Widoczne jest to np. w Austrii, w skład któ­rej Galicja wchodziła, gdzie w latach 1848-1873 tygodniki zawsze stanowiły najliczniejszą grupę periodyków wyróżnianą z uwagi na częstotliwość, przy czym z roku na rok ich przybywało.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

LICZBA TYGODNIKÓW POLSKICH

Rosła rów­nież liczba tygodników polskich, stanowiących zawsze nie mniej niż kilka procent ogółu tygodników wydawanych na obszarze państwa austriackiego. Według dalekich od prawdy ustaleń Johanna Wincklera w latach 1848-1873 w zaborze austriackim, a więc w Galicji ukazywa­ło się od kilku do kilkunastu tygodników polskich (najmniej jeden, najwięcej 14), zaś z obliczeń Jerzego Myślińskiego wynika, że w latach 1881-1894 każdego roku wychodziło od 11 do 19 tygodników, w 1895-1899 – od 22 do 30, w 1900 r. już 36 tygodników. Po 1899 r. przyrost był tak szybki, że np. w 1910 r. było ich już 80. W rze­czywistości tygodników polskich w Galicji było więcej i mimo nis­kich nakładów jednostkowych odgrywały one poważną rolę w rozpowsze­chnianiu idei oraz wiadomości intensyfikujących życie umysłowe, po­lityczne, -społeczne i gospodarcze.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

ZAINTERESOWANIE SIĘ GALICJĄ

Ale o znaczeniu tygodników galicyjskich stanowiła nie tylko ich wielkość, która w połączeniu z ogromną różnorodnością tygodników (od ogólnych czy ogólnokulturalnych do wąskospecjalistycznych, od tygodników o charakterze lokalnym po ogólnonarodowe, od skrajnie radykalnych po skrajnie konserwatywne czy wręcz reakcyjne) i właś­ciwą im częstotliwością sprawiła, iź tygodniki przeważnie przynosi­ły treści najwartościowsze i najważniejsze, powybierane z ogromnej masy ulotnych drobiazgów i „plew”, nie mających większego znacze­nia dla normalnie funkcjonującego społeczeństwa. Również zainteresowanie się Galicją ma swoje głębsze racje. W dotychczasowych badaniach historycznoprasowych ten obszar Polski doby rozbiorów traktowany był po macoszemu i w konsekwencji nie­wiele wiadomo na temat jego prasy.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

REJESTRACJA BIBLIOGRAFICZNEJ PRASY GALICYJSKIEJ

Nieliczne a okazalsze prace Mariana Tyrowicza, Jerzego Myślińskiego, Ireny Homoli, Stanisła­wa Frybesa, Aleksandra Żygi, Kazimierza Olszańskiego i innych tematu bynajmniej nie wyczerpują, a co najwyżej uprzytamniają, jak wiele jest białych plam i ile pozostaje jeszcze do zrobienia. Na dobrą sprawę, to nawet nie mamy solidnej, dokładnej i komplet­nej rejestracji bibliograficznej prasy galicyjskiej. Jerzego łoj­ka „Bibliografia prasy polskiej 1661-1831” (Warszawa 1965), Bo­lesława Korczaka „Biblografia prasy polskiej 1832-1964” (Warszawa 1968) i Aleksandry Garlickiej „Spis tytułów prasy polskiej 1365- -1918 (Warszawa 1978) jakkolwiek są bardzo pomocne przy ustalaniu danych bibliograficznych, to jednak ńie wystarczają przy opracowywaniu kompletnego zestawu jednej z wybranych kateogii tytułów prasowych.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

OGRANICZENIE CZASOWE

Dopiero w konfrontacji z innymi źródłami, jak choćby z „Bibliografią polską” Karola Estreichera umożliwiają spo­rządzenie przybliżonej, a z pewnością niepełnej listy dziewiętnas- towiecznych tygodników galicyjskich, które wzięte razem wydają się dostatecznie rozległym i bogatym w problematykę przedmiotem badań. Ograniczenie czasowe tematu latami 1772-1900 spowodowane zo­stało stosunkowo nikłym dorobkiem badawczym oraz zainteresowaniami autora, który uważa wiek XIX za dostatecznie ważny i atrakcyjny. Ponadto rok 1900 zamykający stulecie,jest zarazem przełomowy dla dziejów prasy galicyjskiej. Z jego początkiem przest”ł obowiązy­wać tzw. stempel dziennikarski, który w latach 1850-1899 był bodaj jednym z najskuteczniejszych środków hamowania rozwoju prasy nie­zależnej, przynajmniej tyle znaczącym, co w pierwszej połowie XIX stulecia.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.