Archive for the Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich Category

DUCHOWY DOROBEK LUDZKOŚCI

Cały zresztą duchowy dorobek ludzkości, cała nasza cywili­zacja w istocie swej nie jest niczym innym jak wjdnym ogromnym i niezwykle złożonym systemem informacyjnym, ciągle funkcjonującym i rozwijającym się, po prostu żywym. Każdy normalny człowiek posługujący się naturalnym językiem i prawidłowo reagujący na wewnętrzną i zewnętrzną rzeczywistość przekłada ją na wyrazy i zdania, przyswaja sobie wypowiedzi osób w brzmieniu zbliżonym lub identycznym, zapamiętuje je, aby w pewnych okolicznościach posłużyć się nimi na użytek własny lub innych. Zazwyczaj są to informacje najbardziej podstawowe i zarazem potoczne, bez których nie mógłby żyć człowiek, a żadna ludzka społeczność nie mogłaby zaistnieć i funkcjonować. 

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

WSZELKIE WIADOMOŚCI

Oprócz tych informacji istnieją jeszcze inne, zdobywane, utrwalane, gromadzone i rozpowszechniane planowo i metodycznie dla osiągania konkretnych celów i zaspokajania potrzeb zarówno jednostek,jak i całych, niekiedy wielomilionowych, społeczności. Jedne z nich są wytworami i przedmiotem zabiegów lu­dzi uczonych oraz instytucji lub zespołów do tego powołanych, inne są dziełem dziennikarzy i jako bardziej ulotne, a zliliżone do infor­macji potocznych, adresowane są do masowego odbiorcy, oczekującego najświeższych, niezbędnych i niezwykłych wiadomości. Wszelkie wia­domości, często nazywane informacjami, niezależnie od źródła, z któ­rego pochodzą i sposobu ich przekazania,w psychice ludzkiej wy­stępują obok siebie i na ogół tworzą mniej lub bardziej jednolity system wiedzy, warunkujący postępowanie jego właściciela.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

ODPOWIEDNIE ROZUMIENIE INFORMACJI

Podob­nie ma się rzecz z informacją w skali życia społecznego narodów i ludzkości. Odpowiednio rozumiana informacja, niezależnie od jej nazwy i określników „potoczna; „prasowa”, „naukowa” czy inna, zaw­sze pozostaje informacją i nieodzownym składnikiem nieskończonej ilości wytworów ducha ludzkiego. Informacja jest jednym z podstawowych komponentów prasy, a przez to rozstrzygającym o jej powstawaniu, rozwoju i funkcjach. Co do tego ustaliła się powszechna jednomyślność, potwierdzana wielokrot­nie w słownikach językowych, podręcznikach i encyklopediach, cho­ciaż nauka nasza, jak dotąd, nie zdobyła się na wszechstronne i wy­czerpujące opracowanie tego przedmiotu.  Do tej pory nie doczekała się także opracowania ważna dla wielu dziedzin kultury prasowa in­formacja o wydawnictwach, jakkolwiek z natury swojej nie jest i być nie może obojętna dla humanistyki, a zwłaszcza takich jej dziedzin, jak prasoznawstwo, bibliografia, bibliologia, informacja naukowa, literaturoznawstwo, nauka o nauce, socjologia i politologia.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

ROZKWIT WSZELKIEGO TYPU PUBLIKACJI

Jest znamienne i zarazem dziwne, że w dobie niebywałego mnoże­nia się i rozkiwtu wszelkiego typu publikacji dyscypliny naukowe niejako powołane do ich badania informację prasową o wydawnictwach pozostawiają na marginesie swych podstawowych zainteresowań,jak się wydaje nie bez ujemnych skutków dla obiegu informacji i kultury na­rodowej. W interesie społecznym, a przez to w interesie dyscyplin powołanych do badania prasy i książki leży przypatrzenia się współ­czesnej informacji o wydawnictwach, a także odtworzenie jej historycznego rozwoju, aby wysnuć stosowne wnioski – także praktyczne na dziś i przyszłość. W tym celu należy stworzyć interdyscyplinar­ną koncepcję i program badań, bazujący na teoretycznym i historycz­nym dorobku humanistyki polskiej, zwłaszcza zaś bibliografii, nauki o informacji naukowej, prasoznawstwa, bibliologii i naukoznawstwa.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

KAŻDE DZIEŁO LUDZKIE

Niniejsza rozprawa podejmuje zupełnie nowy temat na gruncie bi­bliologii czy prasoznawstwa i ujmuje go w sposób inny niż zwykło się to czynić na gruncie wzmiankowanych dyscyplin. Usiłuje odpowie- dzieć na pytanie, czy i jak tygodniki galicyjskie informowały o pu­blikacjach i jaką rolę odgrywały przez to w rozpowszechnianiu wia­domości o nich oraz w kształtowaniu wiedzy o słowie drukowanym w postaci książki i tzw. wydawnictwa ciągłego. Jak każde dzieło ludz­kie, zwłaszcza poświęcone rzeczom nowym i gruntownie nie poznanym, z pewnością nie wyczerpuje tematu. Próbuję jednak odpowiedzieć na postawione przez autora pytanie, opierając się głównie na wynikach analizy ponad dwustu polskojęzycznych tytułów, które w latach 1772-1900 ukazywały się na terenie zaboru austriackiego,czyli tzw. Galicji, na własnych poszukiwaniach, doświadczeniach i przemyśle­niach, wspartych niewielką garstką publikacji głównie o znaczeniu inspirującym. 

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

DLA UNIKNIĘCIA NIEJASNOŚCI

Postawienie problemu informacji o publikacjach w tygodnikach galicyjskich sprzed XX w. może spotkać się u niektórych badaczy z oporami, wątpliwościami i zastrzeżeniami. Komuś przyzwyczajonemu do tradycyjnych niemal ujęć wydawać się może na pierwszy rzut oka co najmniej nistosownym wybór informacji w tygodnikach, na obsza­rze Galicji i w okresie zamykającym się datą 1900 r., który w do­tychczasowej literaturze naukowej, a w szczególności historyczno- prasowej, nie był uznawany za cezurę w którejkolwiek z przyjmowa­nych periodyzacji. Otóż dla uniknięcia niejasności zaraz na początku trzeba powie­dzieć z naciskiem, że wybór tygodników Galicji oraz granicy roku 1900 bynajmniej nie jest przypadkowy i znajduje pefne usprawiedli­wienie w faktach.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.