Archive for the Człowiek, świat, kultura Category

ŚWIAT WYOBRAŹNI

W tym sensie pisał Arystoteles, iż tragedia przedstawia wydarzenia poważne i wielkie i przez to, iż „wzbudza litość i trwogę, dokonu­je oczyszczenia takich uczuć”.Po wiekach dyskusji nad tą niezwykłą meto­dą oczyszczania uczuć obserwator współczesnej roli sztuki, zwłaszcza najbardziej sugestywnej sztuki filmowej, skieruje uwagę na procesy wzbogacania człowieka przez sztukę i na kon­sekwencje różnorakich identyfikacji.„Świat wyobraźni jest tym — pisał E. Morin co wielokształtne i wielowymiarowe znajdu­je się poza obrębem naszego życia, a w czego falach zarazem nasze życie jest zanurzone; to niewyczerpane źródło możliwości towarzyszą­cych temu, co aktualnie istniejące, czyli jedno­stkowe, ograniczone i skończone w czasie przestrzeni.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

PRZECIWNA STRUKTURA

To struktura przeciwna a uzu­pełniająca w stosunku do tej, którą nazywamy rzeczywistością, a bez której nie istniałaby dla człowieka żadna rzeczywistość czy raczej nie istniałaby żadna ludzka rzeczywistość.” Świat sztuki umożliwia szczególne wzboga­cenie życia ludzkiego. „W projekcji, to znaczy wyrzucaniu poza siebie tego, co w ciemnym wnętrzu własnego ja burzy się i fermentuje, jest zawsze jakieś wyzwolenie […]. Siły leżące u podłoża projekcji — a więc także rozrywki, ucieczki, kompensacji, wypierania jednych treści przez drugie […] — znajdują dla siebie miejsce na wszystkich płaszczyznach świata wyobraźni, fantazji […]. W ramach tych wszy­stkich projekcji realizuje się jednak pewna identyfikacja: czytelnik albo widz, wyzwalając się i wydalając poza siebie pewne potencjalnie w‘nim tkwiące elementy psychiczne i umie­szczając je w osobach odpowiednich bohaterow, identyfikuje z sobą osoby, które są mu skąd­inąd obce, i ma świadomość przeżywania pew­nych doznań, których sam przecież nie prze­żywa”.  ‘ Oto jak podwaja się człowiek.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

WYOBRAŹNIA I WOLNOŚĆ

Wieloraka rola sztuki w życiu ludzi stanowi dla refleksji antropologicznej argument na rzecz jeszcze innego pojmowania człowieka — jako stworzenia estetycznego. Pojęcie to ozna­cza, iż człowiek nie jest stworzeniem, które dodatkowo i przypadkowo zdolne jest do prze­żyć estetycznych jako luksusu życia, jako roz­rywki, lecz że w samej jego naturze zakorze­niona jest potrzeba piękna, potrzeba artystycz­nej twórczości i artystycznej ekspresji. Jak należy pojmować człowieka, aby być w zgodzie z tymi faktami, które świadczą, iż jest on homo aestheticus? Pytanie to stawiano wie­lokrotnie. I wcale nie tylko w kręgu estetyków. Wręcz przeciwnie, interesowali się nim przede wszystkim wizjonerzy społecznej przyszłości rodzaju ludzkiego, dla których ten właśnie fakt, iż człowiek ma artystyczną naturę, wyda­wał się rękojmią spełnienia nadziei na realiza­cję wielkich programów wolności i szczęścia, mających pozory utopijnej baśni.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

ANALIZA ROZWOJU CZŁOWIEKA

Tę koncepcję homo aestheticus sformułował już samotny myśliciel włoski Giambattista Vico. „Jest rzeczą naturalną —. pisał Vico o wyobraźni — iż najpierw się rzeczy znajduje, a potem dopiero o nich sądzi, wypadało więc w wieku dziecięcym świata wprawiać się prze­de wszystkim w pierwszą czynność umysłu ludzkiego, tym bardziej że świat odczuwał wówczas potrzebę wynalazków koniecznych i pożytecznych dla życia”.Analizując rozwój człowieka Vico przyjmo­wał, że jego „pierwsza natura była naturą poe­tycką albo twórczą […]. Była to natura poetów–teologów, pierwszych mędrców wszystkich narodów pogańskich z czasów, kiedy narody te wierzyły w różnych własnych bogów”. Natura druga była bohaterska, a dopiero trzecia natura była „inteligentna, a zatem wstrzemięźliwa, do­broduszna i rozsądna”.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

WYNIK ROZWAŻAŃ

Wynikiem tych rozważań było stwierdzenie, iż: Phantasia certissima facultas. I wytłumaczył ten punkt widzenia wskazaniem, że dzięki rozu­mowi człowiek jedynie wyjaśnia swe myśli, natomiast właśnie dzięki wyobraźni wytwarza sam z siebie, nie wiedząc jak, rzeczy i wciela się w nie, i staje się sam rzeczą. Tę problema­tykę podjął Kant. Stwierdzając, że władze poznawcze człowieka — zmysłowy ogląd i dys- kursywne myślenie — mogą jedynie rozważać istniejące rzeczy, ale nie potrafią wyjaśnić możliwości istnienia tworów przyrody, nawią­zał do wielkiej tradycji filozoficznej pojęcia intellectus archetypus, który miałby siłę stwa­rzania rzeczy, a dzięki temu możność ich rozu­mienia. Kant pisał: „dla ludzkiego intelektu ]est rze­czą niezbędnie konieczną odróżnianie rzeczy­wistości i możliwości rzeczy”.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

UJĘCIE RZECZYWISTOŚCI

Intelekt ujmu­je rzeczywistość jako ogniwa dedukcyjnego łańcucha, w którym to, co konkretne, zostaje wyprowadzone z tego, co ogólne. Jednak wła­śnie władza sądzenia pozwala na inne ujęcie świata. Wedle władzy sądzenia „nie zostaje to, co szczegółowe, określone przez to, co ogolne, a tym samym nie może to, co szczegółowe, byc wyprowadzone wyłącznie z tego, co ogolne . Rzeczy konkretne są zawsze w pewien sposob przypadkowe, „nieoczekiwane”, swoiste i mdywidualne. Władza sądzenia tak rozumiana przeciwstawia się intelektowi dyskursywnemu, jest świadectwem istnienia intellectus archetypus, który widzi „modele rzeczy” i który je wytwarza.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.