Archive for the Człowiek, świat, kultura Category

NOWE MATERIAŁY I TWORZYWA

Nowe ma­teriały i tworzywa sztuczne wyzwoliły zupełnie nową inwencję artystyczną. Kino, radio i tele­wizja stają się źródłem nowych rodzajów sztuki. Fakt, iż w tych nowych sytuacjach człowiek reaguje nowymi rodzajami artystycznej twór­czości, świadczy o jego niewyczerpanej goto­wości do przekładania na język sztuki zmienia­jących się materialnych warunków życia.Z antropologicznego punktu widzenia jest także rzeczą charakterystyczną, jak głęboko sztuka wiązała się i wiąże z wszystkimi innymi dziedzinami ludzkiej działalności. Świadectwem tego związku jest przede wszystkim życie reli­gijne. We wszystkich religiach różnych epok i różnych ludów sztuka stanowiła składnik do­minujący.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

W KULTURZE EUROPEJSKIEJ

W kulturze europejskiej dzieje re­ligii i dzieje sztuki — przynajmniej do czasów nowożytnych — były tak głęboko powiązane, iż byłoby trudno ustalić, w jakiej mierze prze­życia religijne tworzyły sztukę, a w jakim stopniu sztuka- wzbudzała przeżycia religijne. Zapewne sztuka — jak pokazują liczne przy­kłady — mogłaby się obejść bez religii, ale religia bez sztuki — w budownictwie kościel­nym, muzyce, rzeźbie i malarstwie, liturgii i ceremoniale nabożeństw — straciłaby swą siłę oddziaływania na ludzi. Nawet gdy próbo­wano położyć tamę tej inwazji sztuki na teren religii, ograniczając niektóre jej środki wyrazu, zachowywano, a może i wzmacniano inne, jak tym świadczyły polemiki wokół praw malar­stwa i muzyki w kościele.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

PODOBNY PRZEJAW SZTUKI

Podobnie można rozważać przejawy sztuki w publicznych manifestacjach życia społeczne­go. Sztuka była zawsze zasadniczym elementem odczuwalnej potęgi państwa, splendoru władzy, wielkości ojczyzny, wspaniałości bohaterow. To artyści tworzyli Akropol i Forum Romanum wraz z Kapitolem, dzięki sztuce powstały Wa­wel, Wersal i Kreml; w malarstwie, rzezbie, muzyce zachowywała -się historia narodow, a dla pamiątek najważniejszych wznoszono panteony. Równocześnie sztuka splatała się głęboko z doświadczeniami społecznymi ludzi, ponieważ pojęcie ojczyzny, mimo iż tak różne w ciągu wieków, było zawsze pełne artystycznych treści, w których wyrażała się i utrzy­mywała tradycja i w których kształtowało się na wzorach sugestywnych poczucie obowiązku. I można by zapytać: Czymże byłyby narody, gdyby sztuka nie współdziałała w ich historycz­nych losach i gdyby nie czuwała nad świadomością pokoleń?

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

ŻYCIE CZŁOWIEKA I SZTUKA

Świat tworzony przez sztukę jest — podob­nie jak świat tworzony przez technikę — nie tylko zewnętrznym środowiskiem człowieka, materialnym i duchowym; jest równocześnie jego rzeczywistością wewnętrzną. Granice jaźni ludzkiej otwarte są szeroko na ten bogaty świat sztuki. Biologiczne koncepcję człowieka jako stworzenia otwartego na wielorakość śro­dowiska życiowego, a nie wyspecjalizowanego do określonego typu powiązań między warun­kami naturalnymi i życiem muszą być uzupeł­nione przez to nowe pojęcie istnienia otwar­tego.Dzieła sztuki są na zewnątrz nas; na ze­wnątrz są budynki i przedmioty, rzeźby i obra­zy, dźwięk muzyki, życie na filmie i w teatrze. Ale ich istnienie zewnętrzne jest bardzo nie­zwykłą formą istnienia, zyskuje bowiem rów­nocześnie charakter wewnętrzny.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

DZIEŁA SZTUKI

Dzieła sztuki są przecież „w nas”; to w nas brzmi muzyka, w nas płótna malowane żyją jako obrazy, to w nas, w naszych wzruszeniach zyskują praw­dziwe istnienie zdarzenia opowiadane. Ze­wnętrzny świat sztuki wdziera się w ludzkie wewnętrzne życie, stwarzając jego bogactwo. Można to zjawisko określić również inaczej. Można powiedzieć, iż dokonuje się projekcja człowieka „na zewnątrz”, w dzieła i zdarzenia przedstawiane przez sztukę, w jej świat. W  takiej projekcji człowiek w pewnym sensie za­pomina o sobie takim, jaki jest, i „odnajduje się” w barwach, dźwiękach i wydarzeniach pierwotnie obcych, a wreszcie przyswojo­nych.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

OTWARTA GRANICA

Zjawisko otwartej granicy między wewnętrz­nym życiem człowieka i światem sztuki od najdawniejszych czasów zwracało uwagę este­tyków, jako charakterystyczne dla istnienia sztuki. Dziś coraz częściej sądzimy, iż jest ono równie charakterystyczne dla istnienia czło­wieka.Sztuka świadczy o tym, że człowiek żyjąc życiem otwartym — żyje życiem zwielokrotnio­nym. Znakomity humanista Ludwik Vives ujmował człowieka jako zręcznego aktora pre­zentującego bogom wielorakość świata. Ale głębszy sens jego Bajki o człowieku stanowiła prawda, iż człowiek się wciela w istnienie cu­dze, traktując je jako własne. W takim ujęciu stają się zrozumiałe fakty, którymi interesowała się od dawna estetyka, takie jak przeżycia katharsis i przeżycia iden­tyfikacji, jak zjawiska obiektywizacji i uwewnętrznienia, jak uległość impresjom i odwaga ekspresji.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.