Archive for the Człowiek, świat, kultura Category

POWTÓRZENIE ŻYCIA

To „powtórzenie” życia w obrazach stworzonych jako trwałe i dostępne widzeniu jest swoistym triumfem człowieka nad chaosem i kaprysami zdarzeń rzeczywi­stych, nad mijającym czasem, który zostaje zatrzymany, nad przypadkowością istnienia.Jest to triumf niezwykły, ponieważ jest zwycięstwem praktycznie nieprzydatnym w walce o byt, a przecież tak bardzo ludziom po­trzebnym w ich życiu duchowym. I w tym właśnie jawi się jeden z aspektów istoty ludzkie i w tym sensie Georges Bataille pisząc o ma­larstwie prehistorycznym stwierdza: „Nazwa Lascaux staje się symbolem tych czasów w których dokonało się przekształcenie człowie- ka-zwierzęcia w tę istotę wolną, którą jestesmy. Dwa wielkie wydarzenia zmieniły bieg świata: powstanie narzędzi i narodźmy sztuki pisał dalej G. Bataille.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

NARODZINY SZTUKI

Świat, w którym ludzie urządzali się dzięki narzędziom i pracy, był światem rzeczywistym wymiernym; drogi, jakie otwierała sztuka, prowadziły do świata tajemnic i dramatycz­nych doświadczeń duchowych, do świata, w którym rządziły potężne siły seksualnych po­pędów i lęku przed śmiercią. Strategia, do ja­kiej był zdolny homo faber, zawodziła na tych drogach, na inną strategię zdobywał się homo ludens, który przekraczał granice życia wyzna­czonego ludziom przez przyrodę i pracę. W przeciwieństwie do tych teorii, które łączą sztukę z zabawą, Eugen Fischer wiąże  z pracą. „Sztuka — pisał Fischer — jest jedną z form pracy, tej specyficznie ludzkiej czynności […]. Marzenie o zaczarowaniu przyrody przez czło­wieka, o opanowaniu jej ludzką mocą, tak aby wszystkiemu nadać kształt nowy, jest fantas­tycznym odbiciem tego, co doprawdy dokonuje się w trakcie pracy. Człowiek od początku swego istnienia jest czarodziejem”. Kontynu­ując tę myśl, Fischer analizował złożone proce­sy rozwoju pracy i tworzenia narzędzi oraz rozwoju mowy.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

TWORZENIE NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Analiza ta pokazuje, jak człowiek tworzy nową rzeczywistość i siebie samego w niej i przez nią. „Człowiek — pisał Fischer — przez swoją działalność zmienia i zaczarowuje świat zewnętrzny. Kawałek drewna, kość, kamień zmienia przez upodobnienie do jakiegoś wzoru w ten właśnie wzór, w pożądane narzędzie, przedmioty materialne przemienia w – znaki, nazwy, pojęcia, a siebie samego ze zwierzęcia zmienia w człowieka. To czarodziejstwo pier­wotne, wywołujące wraz ze świadomością mo­cy poczucie przemocy, wraz z poskromieniem przyrody strach przed nią — jest korzeniem i istotą sztuki”.Ta genealogia sztuki wskazuje, iż wykorzy­stywała ona doświadczenia pracy i dopełniała je.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

DALSZA ANALIZA

Dalsza analiza ujawnia, iż sztuka nawet przekraczała możliwości pracy, ponieważ wy­rażała ufność w zaklęcie i magię, sugerując, że można jeszcze w inny sposób niż metodą pracy „zaczarować” świat i uczynić go posłusznym ludziom. Sztuka głosiła, iż można to osiągnąć także przez podobieństwo i upodobnienie, dzię­ki którym rozszerza się wpływ ludzi na rzeczy­wistość, wszystko bowiem, co podobne, przy­należy nawzajem do siebie. Sztuka stawała się „narzędziem magii, magiczną bronią ludzkiego kolektywu w jego walce o byt”. Można by tę wiarę nazywać złudzeniem; ale jednak w „sztu­ce magicznej człowiek tworzył narzędzie real­nego wzrostu swej władzy sprzyjające rozwo­jowi życia”.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

ŚWIAT STWORZONY PRZEZ SZTUKĘ

Fakt, iż człowiek startował jako stworzenie żyjące w dwojakiej rzeczywistości, stał się jed­nym z dominujących czynników jego histo­rycznego rozwoju. Sztuka rozszerzała granice swego królestwa przez to, że powstawały boga­te, zróżnicowane dziedziny artystycznej twór­czości, a równocześnie przez to, że współdzia­łała w coraz większym zasięgu z coraz bardziej różnorodnymi dziedzinami ludzkiej działal­ności. Dla rozważań antropologicznych jest ważne,by zdać sobie sprawę z tego,, jak w ciągu histo­rycznego rozwoju rodu ludzkiego aktywność artystyczna coraz bardziej się różnicowała i wzbogacała, powstawały wciąż nowe rodzaje twórczości, jak sztuka stawała się wielką różno­rodnością sztuk. Dzieje sztuki ukazują nie tyl­ko, jak zmieniały się style i upodobania artys­tyczne, ale także, jak powstawały jej zupełnie nowe rodzaje.

 

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.

CHARAKTERYSTYCZNE ZJAWISKO

Z antropologicznego punktu widzenia jest zjawiskiem bardzo charakterystycznym to wła­śnie, jak człowiek okazywał się podatny na otwierające się przed nim wszelkie nowe mo­żliwości artystyczne. Na wyzwanie, jakie mu rzucały nowe materiały, pozwalające na inną niż dotychczas obróbkę, nowe instrumenty, stwarzające nieznane możliwości ekspresji, no­we środki techniczne, które zmieniały trady- cyjną strukturę kształtu i wyrazu — na wszy­stkie te wyzwania człowiek reagował no­wą twórczością, nowymi rodzajami działania. Skrzypce, fortepian, orkiestra stanowiły wy­zwanie podejmowane triumfalnie przez twór­ców i wirtuozów, mimo iż przez całe wieki nie istniały instrumenty tego rodzaju.

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.